Alternativní metody ve vzdělávání

Modely a simulátory

Základní modely slouží ke studiu anatomie zvířat i lidí a k usnadnění nácviku zacházení se zvířaty při běžných procedurách. Chirurgické tréninkové pomůcky zahrnují realistické modely kůže, orgánů a končetin a poskytují studentům možnost zvládnout základní dovednosti, např. koordinaci zraku a rukou, používání nástrojů nebo šití. Komplexnější modely zahrnují figuríny pro nácvik odběru krve, intubace nebo katetrizace, dále pak pro nácvik kritické péče od resuscitace až po thorakocentézu. Nejnovější simulátory dále nabízejí možnosti tréninku chirurgických technik, například endoskopie.

Video

Videozáznamy pitev, různých zákroků, případně účinků různých látek na organismus jsou již poměrně dlouho součástí vzdělávacího procesu. Např. videozáznamy odborně prováděných pitev mohou být studentům často užitečnější, než kdyby pitvu prováděli sami. Videozáznamy se dají použít také pro instruktáž studentů před samotným pitváním eticky získaných uhynulých zvířat (viz dále).

Multimediální počítačové programy

Tyto programy nabízejí nepřeberné množství možností - od pitvy pomocí počítačové myši na obrazovce, přes fyziologické a farmakologické pokusy až po virtuální simulace klinických technik v 3D a s hmatovými simulacemi. Studenti mohou pracovat vlastním tempem, opakovat jednotlivé části cvičení a používat doplňující materiály, dokud si nejsou znalostmi a používanými technikami jistí.

Pokusy studentů na sobě samých

Pro studenty humánní i veterinární medicíny i pro biology je praktická zkušenost s živým systémem často nutná pro dostatečné porozumění některým fyziologickým mechanismům. Člověk sám je ideálním pokusným modelem a pokusy studentů na sobě samých jsou výbornou alternativní metodou. Pokusy mohou být buď jednoduché jako například provedení určitého cvičení s následným měřením fyziologických a biochemických změn, nebo složitější testy, jako například měření rychlosti přenosu nervového signálu pomocí měřících elektrod napojených na odpovídající počítačový software.

Eticky získaná uhynulá zvířata

Pro studenty zoologie, veterinárního lékařství a příbuzných oborů by studium anatomie nebylo kompletní bez určité zkušenosti se zvířecím tělem a tkáněmi. Eticky získaná uhynulá zvířata představují jednu z alternativ k zabíjení zvířat pro tyto účely. „Eticky získaná“ znamená, že zvířata nebyla chována nebo zabita za účelem poskytnutí těla nebo tkáně pro praktikum, ale zemřela přirozenou smrtí, následkem nehody nebo která musela být utracena ze zdravotních důvodů. Dobrými zdroji pro tyto účely mohou být veterinární kliniky nebo soukromí chovatelé.

Klinická praxe

Od anatomie a fyziologie až po patologii a chirurgii, vzdělávání zahrnující skutečné pacienty je nanejvýš vhodnou formou výuky. Když mají studenti potřebné znalosti, mohou nejprve přihlížet a postupně se pak zařazovat do klinické praxe. Budoucí veterináři mají šanci získat cenné zkušenosti například při provádění kastrací. Nejde ale jen o operaci samotnou, studenti se učí i pooperační péčí.

Pokusy in vitro

Pokusy in vitro – tedy „ve skle“ jsou pokusy prováděné většinou na buněčných, případně tkáňových, kulturách pěstovaných v laboratořích. Pokusy in vitro nabízejí dobrou zkušenost a lidská, zvířecí nebo rostlinná tkáň potřebná pro tyto účely může být získána eticky. Pro některá praktická cvičení, jako je například měření buněčné respirace nebo elektronového transportu, mohou být mitochondrie získány z kvasinek, brambor nebo řepy místo dříve používaných krysích jater.

Terénní a pozorovací studie

Pozorování zvířat v jejich přirozeném prostředí má mnohem větší výpovědní hodnotu než např. etologické laboratorní pokusy, neboť studenti kromě osvojení potřebných znalostí získají povědomí o biologii daného druhu – sociální struktuře, potravních nárocích, prostředí apod.

Rozsáhlou databázi alternativních metod ve vzdělávání naleznete na stránkách InterNICHE.

Jak vysoká je cena alternativ?

Pořizovací cena alternativy závisí samozřejmě na jejím typu. Většina alternativ je pro vzdělávací instituce cenově dosažitelná, ale i např. dražší, komplexnější simulátory se z dlouhodobějšího hlediska (několik let) vyplatí. Je totiž nutné brát v úvahu to, že investice do alternativ je jednorázová, zatímco pokusná zvířata se musí kupovat stále znovu a jejich pořizovací cena není nejnižší. Některé alternativy stojí pouze čas a ochotu – např. eticky získaná uhynulá zvířata, klinická praxe nebo terénní studie. U videa je cena skutečně přijatelná pro všechny a řada institucí vytváří svá vlastní videa nebo animace, které přesně vyhovují požadavkům výuky.

Funguje to někde?

Nové, tzv. alternativní, přístupy jsou ve výuce používány již řadu let a je jen otázkou času, kdy plně nahradí zastaralou výuku využívající zvířata jen jako materiál. V mnoha zemích již tato „nová“ výuka funguje na většině škol. Studenti tak nemusí řešit morální dilema a mohou si osvojovat znalosti a dovednosti velmi účinným způsobem.

Má student právo pokus na zvířeti odmítnout?

Student nesmí být nucen k provedení pokusu nebo pitvy (zvířete zabitého za tímto účelem) kvůli získání zápočtu nebo složení zkoušky ani mu za odmítnutí provedení daného úkolu nesmí být zhoršena známka (Listina základních práv a svobod). Vyučující má povinnost použít alternativu, pokud existuje (zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání). Může se stát, že studentovi je povoleno aktivně se praktika neúčastnit, ale musí být přítomen – to sice alternativou není, ale často je to alespoň dosažitelný kompromis.

Svoboda zvířat nabízí vyučujícím i studentům konzultace, pomoc s hledáním alternativ a několik freewarových programů zdarma. V případě zájmu uspořádá na dané škole i přednášku s ukázkami alternativ.

Podpořte prosím naši kampaň za ukončení invazivního využívání zvířat ve výuce! Zašlete nám libovolný příspěvek na číslo účtu 235379860/0300. Další možnosti platby najdete na této stránce. Děkujeme!

Aktuality

Klidné Vánoce a vše dobré do nového roku 2019

Vážení přátelé, rádi bychom Vám poděkovali za Vaši podporu v náročném roce 2018. Byl to úspěšný...

více

Ipsen přestal testovat Botox na zvířatech!

Společnost Ipsen získala povolení používat pro testování Botoxu v EU a ve Švýcarsku metodu založenou na lidských buňkách. Tato metoda nahradí tradiční test na myších.

více

Popularita výrobků bez krutosti roste

Tisková zpráva Svobody zvířat vydaná u příležitosti Světového dne laboratorních zvířat

více

© Všechna práva vyhrazena Svoboda zvířat - text s kw na home

Tvorba webových stránek na míru ANTstudio.cz